Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Διαγωνισμός e-Master

Διακήρυξη Υποέργου α/α 1 εγκεκριμένης πράξης στο Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"

e-Master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ


ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ e-Master: Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση προτύπου συστήματος μεταπτυχιακών σπουδών και μέριμνας αποφοίτων της ΕΣΔΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / MIS ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ - e-Master" / MIS: 323001
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών.
Κατηγορία υπηρεσίας 07 Υπηρεσίες Πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσίας 24 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
Ταξινόμηση κατά CPV
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
72212190-7 Υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού
72212160-8 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βιβλιοθηκών
80533000-9 Υπηρεσίες εξοικείωσης και εκπαίδευσης στη χρήση υπολογιστών
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 474.687,80 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%) 583.866,00 €
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% του προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), όσον αφορά στην κατακύρωση πρόσθετου φυσικού αντικειμένου, ήτοι 87.579,90 €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  671.445,90 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το Έργο εντάσσεται και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ, ’ξονας Προτεραιότητας 02: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ», ’ξονες Προτεραιότητας: 04 Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ, 05 Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ, Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ», ’ξονας Προτεραιότητας: 06 Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφ. Νοτίου Αιγαίου, Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ», ’ξονας Προτεραιότητας: 05 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας και Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ», ’ξονας Προτεραιότητας: 02 Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 09 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης υλοποίησης του έργου
 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗ-ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 31/10/2014
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έδρα της Αναθετουσας Αρχής: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα
Συνημμένα Αρχεία: Διακήρυξη
Διακήρυξη Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Διακήρυξη Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Διακήρυξη Μέρος Γ : Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Υποστηρικτικά  αρχεία:
Π.1 Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware – Software) του e-school
Π.2 Μελέτη Προστασίας της Ιδιωτικότητας

ΈΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρ. Πρωτ. 2501/08-10-2014
Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού e-Master

Αρ. Πρωτ. 2504/08-10-2014
Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του e-Master


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»