Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο και Σκοπός του προγράμματος
Το ΠΜΣ-ΕΠΥ με Κατεύθυνση Υγιεινή Περιβάλλοντος σκοπεύει στην εξειδίκευση φοιτητών για την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών διαχείρισης του περιβάλλοντος, μέσω σχεδιασμού, λειτουργίας και ελέγχου έργων υποδομής με στόχο την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας .
Η κατεύθυνση στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-ΕΠΥ-Υγιεινής Περιβάλλοντος να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις διάφορες περιβαλλοντικές πιέσεις που προέρχονται κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, με την εφαρμογή ορθολογικών παρεμβάσεων διαχείρισης και προστασίας φυσικών πόρων οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με τις πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες.

Δικαίωμα συμμετοχής
Αφορά διπλωματούχους όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Περιβαλλοντικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, πτυχιούχους του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ.

Δομή και διάρκεια σπουδών
Το curriculum των σπουδών έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι φοιτητές να εμβαθύνουν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ΠΜΣ της ΕΣΔΥ. Έχει διεπιστημονική βάση καθώς περιλαμβάνει επίσης, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και νομοθετικές πλευρές.
Το ΠΜΣ οδηγεί στη χορήγηση ΜΔΕ και διαρκεί όπως και τα άλλα ΠΜΣ τουλάχιστον ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος [Οκτώβριος, επόμενος Σεπτέμβριος]. Διαρθρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα, έκαστο διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών (13) εβδομάδων, [30 ECTS], καθώς και τριών (3) μηνών για τη συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας [40 ECTS].
Το Curriculum του ΠΜΣ ΕΠΥ- Κατεύθυνση ΙΙ Υγιεινής Περιβάλλοντος έχει ως εξής:


 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο ΥΠ    ΥΠΚΤ ΕΠΥΠ ΠΡ    ΣΥΝ
Α' 4 2 3 1 10
Β'  1 5 2 2  10
ΣΥΝ  5 7 5 20
% 25 35 25 15  100

  
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 
Εξάμηνο ΥΠ ΥΠΚΤ ΕΠΥΠ ΠΡ    ΣΥΝ
Α'  14 8 6 2 30
Β'   2 20 4 4  30
ΣΥΝ   16 28 10 60
%  26 46 17 10   100

   

 
 ΥΠ=Υποχρεωτικό, ΥΠΚΤ=Υποχρεωτικό κατεύθυνσης, ΕΠΥΠ=επιλόγής υποχρεωτικό, ΠΡ=προαιρετικό

 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ  

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Χαρακτηρισμός ECTS
  ΥΠ 4
  ΥΠ 4
  ΥΠ 4
  ΥΠ 2
  ΥΠΚΤ 4 
  ΥΠΚΤ 4
  ΕΠΥΠ 2
  ΕΠΥΠ 2
  ΕΠΥΠ 2
  ΠΡ 2
   30
 
Κωδικός Χαρακτηρισμός ECTS
  ΥΠ 2
  ΥΠΚΤ 4
  ΥΠΚΤ 4
  ΥΠΚΤ 4
  ΥΠΚΤ 4 
  ΥΠΚΤ 4
  ΕΠΥΠ 2
  ΕΠΥΠ 2
  ΠΡ 2
  ΠΡ 2
   30

  

  CURRICULUM ΠΜΣ-ΕΠΥ

Είδος Μαθήματος Μάθημα Εξάμηνο ECTS 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠ

[CORE COURSES]

5 ΑΠΟ 5 ΥΠ
ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Α 4 16
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Α 4
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-1 Α 4
ΦΟΡΟΥΜ-1 Α 2
ΦΟΡΟΥΜ-2 Β 2
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΚΤ

[SPECIALIZATION  COURSES]

7 ΑΠΟ 8 ΥΠKT
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑ Α 4 28
ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α 4
 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Β 4
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Β1 4
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠ ΕΚΘΕΣΗΣ* Β2 4
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β 4
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ Β 4
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΙΛΥΟΣ
Β 4
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Β 4
 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΕΠΥΠ

[ELECTIVE COURSES]

5 ΑΠΟ 7 ΕΠΥΠ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Α1  2 10
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α1   2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Α2  2
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ * Β 2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Β1 2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) & ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α2 2
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Β2
 
2
 
 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΡ
[ELECTIVE COURSES]

3 ΑΠΟ 6 ΠΡ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α1 2 6
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α1
 
2
 
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α2 2
ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Β1 2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ Β1 2
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Β1 2

(*) το τελικό ατομικό πρόγραμμα εκάστου φοιτητή διαμορφώνεται από τον ίδιο με την αρωγή του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (tutor) και εγκρίνεται από τον Δ/ντη ΣΠΟΥΔΩΝ 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»