Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Προκηρύξεις Γραφείου Προμηθειών ΕΣΔΥ 
 
 ΕΤΟΣ 2018
 Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και διάθεσης νέων εκδόσεων για τις εφαρμογές Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Λογισμικού Ψηφιακής Σήμανσης (ωρομέτρησης προσωπικού) της ΕΣΔΥ.

Αρχείο pdf


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και διάθεσης νέων εκδόσεων για τις εφαρμογές Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Λογισμικού Ψηφιακής Σήμανσης (ωρομέτρησης προσωπικού) της ΕΣΔΥ.

Αρχείο pdf
 
Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών μυοκτονίας και απεντόμωσης των χώρων της ΕΣΔΥ.

Αρχείο pdf


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού ιματισμού του προσωπικού των εργαστηρίων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) (CPV: 98312000-3)

Αρχείο pdf
Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των κτηρίων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), προϋπολογισμού δαπάνης 34.354,83€ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά μήνα, απευθυνόμενου κατ’ αποκλειστικότητα σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν.2716/1999

Αρχείο pdf


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και αποτέφρωσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) (CPV: 90500000-2).

Αρχείο pdf
 
 ΕΤΟΣ 2017
Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κινητήρων FCU και λοιπού υδραυλικού υλικού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. CPV: 42514310-8, 42512500-3)

Αρχείο pdf


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών επισκευής αντλιών θερμότητας και λοιπού εξοπλισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. (CPV: 39717000-1, 42531000-7)

Αρχείο pdf
 
Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. (CPV 50711000-2)

Αρχείο pdf
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εργαλείων για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Ματαίωση Διαγωνισμού.pdf

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης.pdf

Αρχείο pdf
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών περιοδικού ελέγχου για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Αρχείο pdf
 
Tετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (γάντια) για τα εργαστήρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (CPV: 18424300-0).

Αρχείο pdf
 
Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Αρχείο pdf
 
Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Απόφαση ματαίωσης και νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μέσων πυροπροστασίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Αρχείο pdf
 
Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων και λοιπών χημικών για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας προϋπολογισμού δαπάνης 6.030,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος. CPV: 33696500-0

Αρχείο pdf
 
Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδικών συσκευασιών συλλογής Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Αρχείο pdf 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) (CPV: 33760000-5, 39224300-1).

Αρχείο pdf
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών/τόνερ για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Αρχείο pdf
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκτυπωτή και σκληρών δίσκων για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Αρχείο pdf
 
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων στους χώρους του κτηρίου της Εθνικής Σχολή Δημόσιας Υγείας προϋπολογισμού δαπάνης 14.500,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος. CPV: 42512200-0, 45331231-4
 
Αρχείο pdf


Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος. CPV: 30213000-5, 30213100-6, 32420000-3, 32424000-1

Αρχείο pdf
 
Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά μήνα, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό των χώρων των κτιρίων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα, για χρονικό διάστημα έως το τέλος του έτους 2017 από την υπογραφή της σύμβασης, (CPV: 90910000-9).

Αρχείο.pdf
 
 
 
 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»