Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Διοίκηση  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
               
 1. Εισήγηση σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ.
 2. Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ και υλοποίηση κάθε απαιτούμενης πράξης για την    εξασφάλιση χρηματικών πόρων, λήψη απόφασης για τη σύναψη δανείων και εξουσιοδότηση προσώπων που θα υπογράψουν τα σχετικά δανειστικά συμβόλαια.
 3. Aποδοχή κάθε είδους επιχορηγήσεων, δωρεών και εισφορών του ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ και καθορισμός των ειδικότερων όρων αποδοχής και διάθεσης αυτών.
 4. Κατάρτιση ετήσιου επιστημονικού και οικονομικού απολογισμού κίνησης του ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ και παροχή κάθε αναγκαίας ενημέρωσης προς τους αρμόδιους φορείς χρηματοδότησης
 5. Σύνταξη ετήσιων προϋπολογισμών σύμφωνα με σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και απολογισμών που συνυποβάλλονται προς έγκριση και αξιολόγηση στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) ταυτόχρονα με τους προϋπολογισμούς του Φορέα που εποπτεύει τον ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ. Η μη έγκαιρη υποβολή των ανωτέρω με βάση τις προθεσμίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναστέλλει αυτομάτως τη λειτουργία του ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ
 6. Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Έργων και έγκριση προτάσεων για χρηματοδότηση των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων.
 7. Διενέργεια διαγωνισμών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς τρίτους συγκροτώντας εισηγητικές Επιτροπές Διαγωνισμών και εφαρμόζοντας το ΣΔΕΠ του ΕΛΚΕ – ΕΣΔΥ και τον Οδηγό Διαχείρισης Προγραμμάτων της ΕΣΔΥ.
 8. Aνάθεση μελετών και έργων παροχής υπηρεσιών με αμοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό της ΕΣΔΥ ή σε τρίτους, μετά από τεκμηρίωση της σκοπιμότητάς τους, εφαρμόζοντας το ΣΔΕΠ του ΕΛΚΕ – ΕΣΔΥ και τον Οδηγό Διαχείρισης Προγραμμάτων της ΕΣΔΥ.
 9. Καθορισμός τρόπων αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων τωv ερευνητικών, τεχνολογικών έργων συγκροτώντας εισηγητικές Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής και εφαρμόζοντας το ΣΔΕΠ του ΕΛΚΕ – ΕΣΔΥ και τον Οδηγό Διαχείρισης Προγραμμάτων της ΕΣΔΥ .
 10. Πρόσληψη ειδικού προσωπικού για τη στελέχωση της Γραμματείας.
 11. Εποπτεία του έργου του Προϊσταμένου της Γραμματείας και των Τμημάτων του ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ και ορισμός Προϊσταμένου τους.
 12. Διατήρηση αρχείου τελικών εκθέσεων και λοιπών παραδοτέων και εγγράφων των προγραμμάτων και έργων. 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»