Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

 

 Προϊστάμενος Γραμματείας
  
 Κουζινού Καλλιόπη
 Τηλέφωνο: 213 2010 183
 Fax: 210-6444260
 Email:
kkouzinou@esdy.edu.gr Αναπληρωτής Γραμματέας

 Ζαρκαλής Γρηγόρης
:
 Τηλέφωνο: 213-2010184
 Fax: 210-6451586
 E-mail: gzarkalis
@esdy.edu.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 1

Μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών 

 2

Παρακολούθηση λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ και πληρωμή δαπανών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εγκρίσεων

 3

Μελέτη και επεξεργασία κατευθύνσεων που προδιαγράφει η Επιτροπή Ερευνών και υποβολή προτάσεων για νέες κατευθύνσεις

 4

Παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Ερευνών πραγματοποιώντας μεταξύ των άλλων και τις ακόλουθες εργασίες:

• τήρηση αρχείου έργων και βιβλιοθήκης (έντυπης και ηλεκτρονικής)

• παρακολούθηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, πρωτοκόλληση, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και διακίνηση αλληλογραφίας

• λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας

• προώθηση και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό των επιμέρους τμημάτων


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»