Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Τμήματα

                         ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1. Υποστήριξη διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών και ανάθεσης εργασιών σε τρίτους

2. Υποστήριξη παρακολούθησης εξέλιξης συμβάσεων

3. Υποστήριξη διαδικασίας κατάρτισης ετήσιων προγραμμάτων 

Τηλέφωνο: 213 2010 187
Email:

                             ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1. Σύνταξη, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού και σύνταξη  απολογισμού - ισολογισμού

2. Ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών του προϋπολογισμού

3. Λογιστική παρακολούθηση και τήρηση των απαιτούμενων στοιχείων και βιβλίων

4. Οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φορέων χρηματοδότησηςΖαρκαλής Γρηγόρης
Τηλέφωνο: 213 2010 184
Email: gzarkalis@esdy.edu.gr


Ξυλούρη Δανάη
Τηλέφωνο: 213 2010 186
Email: dxilouri@esdy.edu.gr
Τηλέφωνο: 213 2010 178
Email:  
 
                        ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1. Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού

2. Εγκατάσταση και λειτουργία έτοιμων πακέτων λογισμικού

3. Εκπαίδευση τεχνικών χρηστών σε εφαρμογές και συστήματα λογισμικού εφαρμογών

4. Εγκατάσταση, διαμόρφωση και υποστήριξη τεχνολογιοκύ εξοπλισμού

5. Υποστήριξη εξοπλισμού επικοινωνιών και παροχή βοήθειας σε τελικούς χρήστες (υπηρεσίες help – desk)

 

 
Τηλέφωνο: 213 2010 180
Email:
 

 


  
                     
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ :
Ξύκη Χαρίκλεια
ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
 1. Αρμοδιότητα ελέγχου αποτελεσματικής εφαρμογής του ΣΔΕΠ και επικοινωνίας με εξωτερικά μέρη για θέματα που αφορούν στο ΣΔΕΠ και κυρίως με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές και το φορέα πιστοποίησης του ΣΔΕΠ

2. Παρακολούθηση διεργασιών του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η τήρηση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 και αφετέρου η τήρηση των θεσμικών και κανονιστικών απαιτήσεων

3. Παρακολούθηση θεμάτων καθώς και τροποποιήσεων / αναθεωρήσεων προτύπων/ προδιαγραφών σχετικών με τη Διαχειριστική Επάρκεια

4. Έκδοση εγγράφων του ΣΔΕΠ

5. Ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος επιθεωρήσεων του ΣΔΕΠ

6. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων επιθεωρήσεων στο ΣΔΕΠ και επαναληψιμότητας / συχνότητας αποκλίσεων για δρομολόγηση διορθωτικών παρεμβάσεων, με στόχο τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών

7. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού για την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008

8. Ενημέρωση της Επιτροπής Ερευνών για την επίδοση του ΣΔΕΠ, τυχόν μη συμμορφώσεις και ανάγκη λήψης διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών

9. Συντονισμός των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών

10. Συντονισμός και υλοποίηση των αποφάσεων ανασκόπησης του ΣΔΕΠ από τη Διοίκηση και αναφορά στην Επιτροπή Ερευνών

11. Εκπλήρωση όλων των ενεργειών της αρμοδιότητάς του όπως απορρέουν από το ΣΔΕΠ
 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»