Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ


Γραφείο Πληροφορικής


Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας αναγνωρίζοντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό έργο στρέφει το ενδιαφέρον της στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, καταπολεμώντας τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και υποδομές που συμβάλλουν σημαντικά στην διασφάλιση της άμεσης και ελεύθερης πρόσβασης των μελών της Σχολής στην γνώση, στην ενημέρωση και στην επικοινωνία.

Η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, χωρίς χωροχρονικές δεσμεύσεις είναι κοινή αντίληψη όλων των Εκπαιδευτικών Οργανισμών και θεμελιώνεται σε μεγάλο βαθμό με την υιοθέτηση και χρήση σύγχρονων διαδικτυακών τεχνολογιών και υπηρεσιών.

Στα πλαίσια αυτά η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει δυναμικά στην υλοποίηση μιας σειράς στρατηγικών έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το Γραφείο Πληροφορικής διαδραματίζει κύριο ρόλο στην ουσιαστική και ολοκληρωμένη υποστήριξη των έργων πληροφοριακής υποδομής, αλλά και στην καθημερινή λειτουργία της Σχολής..

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Πληροφορικής είναι:

• Η εισήγηση δράσεων για την ανάπτυξη της πληροφοριακής τεχνολογίας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Παρακολούθηση των νέων εξελίξεων και δράσεων στον Τομέα των ΤΠΕ και ενημέρωση για την λήψη αποφάσεων αναφορικά με νέες επενδύσεις τεχνολογίας και εξοπλισμού πληροφορικής.

• Η συνεργασία και o συντονισμός με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».

• Η συνεργασία με Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.

• Ο έλεγχος της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας και η συντήρηση του τοπικού εσωτερικού δικτύου της Σχολής, της Διαδικτυακής Πύλης και του Ασύρματου Δικτύου.

• Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στους υπαλλήλους της Σχολής αναφορικά με τον εξοπλισμό πληροφορικής και το λογισμικό.

• Η εποπτεία και υποστήριξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Σχολής.

• Μέριμνα για την κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού καθώς και την κατάρτιση και διενέργεια των διαγωνισμών της Ε.Σ.Δ.Υ σε ότι αφορά υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
 


Επικοινωνία

Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 196, Κτήριο Α2, 1ος Όροφος
e-mail: it.support@esdy.edu.gr

Σπύλκα Μαγδαλένα
τηλέφωνο: 2132010137-138
e-mail: mspylka@esdy.edu.gr 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»