Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Γραφείο Προσωπικού


Το Γραφείο Προσωπικού είναι υπεύθυνο για την διαχείριση όλων των θεμάτων που άπτονται την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της ΕΣΔΥ.

Συγκεκριμένα ορισμένες από τις κύριες αρμοδιότητες του γραφείου προσωπικού είναι οι εξής:

• Διατήρηση και ενημέρωση ατομικών φακέλων προσωπικού της ΕΣΔΥ. (αρχειοθέτηση εγγράφων σχετικών με την υπηρεσιακή κατάσταση των Υπαλλήλων όπως βεβαιώσεις, κλιμάκια, άδειες κ.λ.π.).
• Χορήγηση βεβαιώσεων υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων.
• Τήρηση παρουσιολογίου υπαλλήλων Δ/νσης Γραμματείας.
• Διατήρηση αρχείου πάσης φύσεως αδειών των υπαλλήλων και διαδικασία που απαιτείται για την χορήγησή τους.
   α. άδειες κανονικές, γονικές κ.λ.π, αφού γραφούν στο ανάλογο έντυπο, υπογραφή, καταγραφή, αρχειοθέτηση. 
   β. άδειες αναρρωτικές, κυήσεως, λοχείας κ.λ.π σύνταξη εγγράφου με το ανάλογο αίτημα και με τα επισυναπτόμενα σχετικά παραστατικά στο Υπουργείο για την τελική έγκριση.
   γ. καταγραφή, καταχώρηση και ενημέρωση ατομικών φακέλων.
• Διεκπεραίωση εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων.
• Διανομή .
• Διαχείριση προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων διδακτικού προσωπικού της ΕΣΔΥ.
• Ανανεώσεις θητείας και μονιμοποιήσεις Επιμελητών και Επιστημονικών Συνεργατών.
• Διαχείριση αρχείου εξωδίκων, αγωγών και δικαστικών αποφάσεων.
• Εκθέσεις αξιολόγησης υπαλλήλων.
• Καθημερινή τήρηση μιας σειράς επικοινωνιακών διαδικασιών που σκοπό έχουν την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου και την κατά περίπτωση αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων.

Επικοινωνίατηλέφωνο:
2132010117


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»