Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών


Το Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση ενεργειών για τη διασφάλιση της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΕΣΔΥ και για την αποκατάσταση ή/και βελτίωση των κτηριακών υποδομών της Σχολής.

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Τεχνικών Υπηρεσιών είναι:

• Ο έλεγχος λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Σχολής όπως κλιματισμός, γεννήτρια κ.α.
• δαπανών της Σχολής.
• Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο υπαλληλικό προσωπικό της Σχολής αναφορικά με την χρήση εξοπλισμού.
• Η σύνταξη και προώθηση σχετικών αιτημάτων για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προς το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών.
• Ο προγραμματισμός και η οργάνωση της εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης των ανωτέρω εγκαταστάσεων.
• Η συνδρομή στην εποπτεία εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών.
• Ο προγραμματισμός και η οργάνωση δοκιμών λειτουργίας εξοπλισμού και εγκαταστάσεων όπου είναι απαραίτητο (π.χ. πυροσβεστικό συγκρότημα, γεννήτρια κ.α.) και η τήρηση αρχείου με τα απαραίτητα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας.
• Η τήρηση αρχείου τεχνικών εταιριών και λοιπών τεχνιτών.
• Η εκτίμηση δαπανών, για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, του επόμενου έτους.
• Η σύνταξη προτάσεων βελτίωσης των υποδομών και υιοθέτησης εξελιγμένων τεχνολογιών, προς τη Διοίκηση.


Υπάλληλος: Προύβα Αικατερίνη
τηλέφωνο: 2132010135
e-mail: kprouva@esdy.edu.gr 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»