Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης


Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΚΕΚ ΕΣΔΥ) δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων από το 1995. Το 1997 και εν συνεχεία το 2001 συμμετείχε στην εξωτερική αξιολόγηση πιστοποίησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης όλης της χώρας από τον επίσημο φορέα του Υπουργείου Εργασίας, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) και έλαβε οριστική πιστοποίηση την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα, δεδομένου ότι ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις τήρησης των στοιχείων της αξιολόγησης, η οποία διενεργείται κάθε διετία. Η τελευταία Βεβαίωση Ανανέωσης Πιστοποίησης λήφθηκε την 2/5/2011 με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΚΕΠΙΣ 2459 και ισχύει για 2 έτη. Τα στοιχεία πιστοποίησης του φορέα είναι δημοσιοποιημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΠΙΣ.

Η δραστηριοποίηση του ΚΕΚ λειτουργεί συμπληρωματικά στο εκπαιδευτικό έργο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Στη διάρκεια των ετών λειτουργίας του, το ΚΕΚ έχει υλοποιήσει δεκάδες προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης ανέργων και εργαζομένων. Τα θεματικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται το ΚΕΚ σχετίζονται κυρίως με το εκπαιδευτικό αντικείμενο της ΕΣΔΥ.

Το ΚΕΚ από την έναρξη δραστηριοποίησης του, έχει υιοθετήσει και ενσωματώσει στη λειτουργία του συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών του, μερικά από τα οποία άλλωστε ήταν και βασικές προδιαγραφές για την λήψη της πιστοποίησης από το ΕΚΕΠΙΣ. Τα συστήματα αυτά διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σε εκπαιδευτικό, διοικητικό και διαχειριστικό επίπεδο και εξασφαλίζουν τον εντοπισμό αδυναμιών με σκοπό τη λήψη μέτρων για περαιτέρω βελτίωση, δεδομένου ότι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης αποτελεί δυναμική διαδικασία σε ένα μεταβλητό, εξελισσόμενο και ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν :
1. Σύστημα επιλογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης καταρτιζομένων
2. Σύστημα επιλογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης εκπαιδευτών
3. Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα υποσυστήματα :
   • Παρακολούθηση επιστημονικού μέρους προγραμμάτων κατάρτισης
   • Παρακολούθηση διοικητικού μέρους προγραμμάτων κατάρτισης
   • Παρακολούθηση οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων κατάρτισης
   • Παρακολούθηση έργου εκπαιδευτών και εξέλιξη τους
   • Παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων
4. Σύστημα αξιολόγησης ενεργειών κατάρτισης στην οποία προβλέπεται αρχική, ενδιάμεση, συντρέχουσα και τελική αξιολόγηση
5. Σύστημα παρακολούθησης των καταρτισθέντων μετά το πέρας της κατάρτισης (αφορά σε άνεργους καταρτισθέντες)

Δεδομένης της διασφαλισμένης ποιότητας παροχής των υπηρεσιών, το ΚΕΚ της ΕΣΔΥ συμμετείχε ενεργά κατόπιν απόφασης της ηγεσίας του εκάστοτε Υπουργού Υγείας, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του και εκτός άλλων επιμέρους τρεχουσών ενεργειών κατάρτισης :
• στην προετοιμασία και κατάρτιση του προσωπικού στελέχωσης των πρώτων τεσσάρων Διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας Υγείας
• στην προετοιμασία και κατάρτιση του προσωπικού στελέχωσης των υγειονομικών υπηρεσιών των ολυμπιακών περιφερειών στο πλαίσιο υλοποίησης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004
• την παρακολούθηση (διοικητική και διαχειριστική) των προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του Υ.Υ.Κ.Α. για την αφομοίωση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης κατά το έτος 2008.

Σήμερα, το ΚΕΚ της ΕΣΔΥ είναι ο μόνος φορέας του Υ.Υ.Κ.Α. που παραμένει πιστοποιημένος από το ΕΚΕΠΙΣ.


Προσωπικό
Το προσωπικό της υπηρεσίας το οποίο απασχολείται στο ΚΕΚ (εκτός των εξωτερικών συνεργατών) είναι :

Χαρίκλεια Ξύκη
Απασχολείται με την οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων και είναι τοποθετημένη στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της ΕΣΔΥ

Αθηνά Κατσανίδη
Απασχολείται με την οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων και είναι τοποθετημένη στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της ΕΣΔΥ

Δημήτρης Βλαχονικολέας
Ο Δημήτρης Βλαχονικολέας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχείρησεων (ΜΒΑ) και κάτοχος πιστοποιητικού εσωτερικού επιθεωρητή συστημάτων ποιότητας (internal auditor) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας. Από το 1992 ασχολείται με τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Διαθέτει μακρά εμπειρία εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε διάφορες θέσεις και με πολλαπλές αρμοδιότητες και καθήκοντα. Από το 1997 είναι υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας τοποθετημένος στο ΚΕΚ της ΕΣΔΥ.


 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»