Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Ιστορικό

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΥΣΑ συστήθηκε με την κοινή απόφαση 2077/6.12.85 των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Οικονομικών με σκοπό την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και διέπεται από της διατάξεις του Ν. 1514/85 « για την ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας».
Η Διοίκηση και Διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση του προϋπολογισμού της Σχολής και πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου των Καθηγητών της Σχολής για τριετή θητεία, και τη Γραμματεία του Λογαριασμού.
Στα ερευνητικά προγράμματα που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα ή είναι σε εξέλιξη συμμετέχει το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της Σχολής, σπουδαστές καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, επιστήμονες διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που αφορούν σε σημαντικούς τομείς της Δημόσιας Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας.
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Προγραμματισμό έργων
• Σχεδιασμό και ωρίμανση έργων
• Παρακολούθηση και πιστοποίηση έργων
• Διενέργεια Διαγωνισμών και ανάθεση Συμβάσεων, μελετών προμηθευτών και υπηρεσιών έτσι ώστε να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία και οι κανόνες διαφάνειας και ανταγωνισμού.
• Υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας ή παροχή υπηρεσίας της ΕΣΔΥ με τον επιλεγέντα Ανάδοχο μετά την κατακύρωση σχετικού Διαγωνισμού.
• Προετοιμασία και εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση του έργου με ίδια μέσα.
• Παρακολούθηση και πιστοποίηση έργου και του τρόπου παρακολούθησης της πορείας του έργου με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.
• Οικονομική Διαχείριση έργων με σκοπό της εξασφάλιση της ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο ΕΛΚΕ
 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»