Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

  

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Δημόσια Υγεία         

Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή μεταπτυχιακών γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους φοιτητές που θα τους επιτρέπουν να στελεχώνουν φορείς και υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, υπηρεσίες φροντίδας υγείας (κυρίως πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας) για έργο πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών και χρόνιων νοσημάτων, οργανώσεις ή προγράμματα που έχουν ως αντικείμενο την υγεία πληθυσμών ή επιμέρους ομάδων του πληθυσμού, την επιδημιολογική επιτήρηση και μελέτη, την πρόληψη των νοσημάτων, την προστασία και προαγωγή της υγείας, και φορείς, οργανώσεις ή προγράμματα που έχουν ως αντικείμενο την έρευνα υγείας και υπηρεσιών υγείας.

Το πρόγραμμα έχει διεπιστημονική βάση και εφοδιάζει τους εκπαιδευόμενους με βασικές γνώσεις και δεξιότητες στα πεδία:
• δημόσια υγεία, πρόληψη και προαγωγή της υγείας,
• πρόληψη και έλεγχος μη μεταδοτικών και λοιμωδών νοσημάτων,
• επιδημιολογία, βιοστατιστική, κοινωνική έρευνα,
• πρότυπα νοσηρότητας και γένεση της ασθένειας στις σύγχρονες κοινωνίες
• περιβάλλον και υγεία, κοινωνία και υγεία,
• λειτουργία και δομή υπηρεσιών και δικτύων δημόσιας υγείας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
• διοίκηση υπηρεσιών υγείας και οικονομικά της υγείας.
Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν όλοι οι Τομείς της ΕΣΔΥ.

Δικαίωμα συμμετοχής
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν, συνολικά, έως πενήντα (50) φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ σχετικών με επιστήμες υγείας, βιολογικές και θετικές επιστήμες, επιστήμες της γης και κοινωνικές, ανθρωπιστικές και πολιτικές επιστήμες. Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν ιδιώτες, καθώς επίσης και στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας (σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις)..

Δομή και Διάρκεια Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών δομείται σε εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών εβδομάδων, η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης (1 έτος σπουδών) ή μερικής (2 έτη σπουδών) και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά για όλες τις κατευθύνσεις), βασικά μαθήματα κατεύθυνσης (επιλογής και υποχρεωτικά της κατεύθυνσης ) και προαιρετικά μαθήματα, ενώ απαιτείται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές του προγράμματος μερικής φοίτησης παρακολουθούν κατά το Α΄ Ακαδημαϊκό Έτος τα μαθήματα κορμού και κατά το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος τα βασικά μαθήματα της κατεύθυνσης και τα προαιρετικά μαθήματα.

Στόχος είναι ο κάθε φοιτητής να συμπληρώσει 75 πιστωτικές μονάδες για την ολοκλήρωση των σπουδών του..


Το Π.Μ.Σ. Δημόσιας Υγείας παρέχει τρεις Κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Ι:  Δημόσια Υγεία (Γενική Κατεύθυνση)
   
Κατεύθυνση ΙΙ: Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας
   
Κατεύθυνση ΙΙΙ: Λοιμώδη Νοσήματα
   
Κατεύθυνση IV:    Προαγωγή της υγείας παιδιών και εφήβων –Σχολική Υγιεινή
   

         


 Επιστροφή

 

 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»