Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Προκηρύξεις

___2018___

07/12/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ (8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην
ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της»


Αρ.Πρωτ.: 2997/07-12-2018
ΑΔΑ : Ψ7Ν9ΟΡΕΕ-9Λ3
AΔΑΜ: 18PROC004150688

Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων : 17/12/2018


"(Τα αρχεία προς συμπλήρωση θα τα βρείτε εδώ)'
_________________________________________________________________________________
02/10/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΣΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 2014 - 2016»


Αρ. πρωτ. 2249/02-10-2018
ΑΔΑ: 7ΖΡΑΟΡΕΕ-3Η3
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 18PROC003774571

Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 15/10/2018 και ώρα 12.00 π.μ.
_________________________________________________________________________________

10/07/2018

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ –ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   

                                                                   
ορθή επανάληψη περίληψης

Αρ. Πρωτ.οικ. 1512/10-7-2018
ΑΔΑ: ΩΙ4ΚΟΡΕΕ-1ΞΧ
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 18PROC003401698

Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 23/07/2018 και ώρα 14:30

Το τεύχος της διακήρυξης μπορείτε να το βρείτε εδώ
ορθή επανάληψη διακήρυξης

____________________________________________________________________________________________________
ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ο διαγωνισμός με ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 18PROC0033470794 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ


________________________________________________________________________
28/06/2018 - ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ –ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΑρ. Πρωτ.οικ. 1393/28-06-2018
ΑΔΑ: ΩΜΕΥΟΡΕΕ-1ΝΗ
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 18PROC003340794

Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 10/07/2018 και ώρα 14:30

Το τεύχος της διακήρυξης μπορείτε να το βρείτε εδώ
________________________________________________________________________

22/06/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Εργαστηριακών αντιδραστηρίων - Αναλωσίμων
στο πλαίσιο του έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ, ΣΙΓΚΕΛΛΩΝ, ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ E.COLI ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ » και του «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»


Αρ. Πρωτ.οικ. 1349/22-06-2018
ΑΔΑ: 7ΖΓΜΟΡΕΕ-Φ1Η
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 18PROC003310419

Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 04/07/2018 και ώρα 14:30


Το τεύχος της διακήρυξης μπορείτε να το βρείτε εδώ
1η σελίδα ΤΕΥΔ εδώ
_____________________________________________________________________________________

23/05/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Local Alliance for Intergration
(LION - 776213)»

Αρ. πρωτ. πρόσκλησης 432/14-3-2018

__________________________________________________________________________________
08/05/2018


ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 3 ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Αρ.Πρωτ.: 883/08-05-2018

ΑΔΑ : 691ΘΟΡΕΕ-ΨΞ7
AΔΑΜ: 18PROC003053618
Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων : 18/05/2018 και ώρα 14:00Αίτηση - Σύνοψη στοιχείων Βιογραφικών "(Τα αρχεία προς συμπλήρωση θα τα βρείτε εδώ)'
_______________________________________________________________________________
07/05/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 3 ΜΗΝΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
με Αρ.Πρωτ.: 652/13-04-2018

________________________________________________________________________________

04/05/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «JAMRAI European Joint Action on antiMicrobial Resistance and Associated
Infections (EU-JAMRAI) »


Αρ.Πρωτ.: 874/04-05-2018

ΑΔΑ : ΨΠ18ΟΡΕΕ-5Ο9
AΔΑΜ: 18PROC003044242
Ημ. λήξης υποβολής : 20/05/2018 
Αίτηση - Σύνοψη στοιχείων Βιογραφικών " τα αρχεία προς συμπλήρωση θα τα βρείτε εδώ

________________________________________________________________________________
03/05/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ


Αρ.Πρωτ.: 868/03-05-2018

ΑΔΑ : Ψ79ΝΟΡΕΕ-1ΡΗ
AΔΑΜ: 18PROC003035735
Ημ. λήξης υποβολής : 21/05/2018 και ώρα 12:0
0
____________________________________________________________________
13/04/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ
(3)ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 3 ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Αρ.Πρωτ.: 652/13-04-2018

ΑΔΑ : 64ΥΗΟΡΕΕ-ΛΟΑ
AΔΑΜ: 18PROC002939306
Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων : 25/04/2018 και ώρα 14:00"(Τα αρχεία προς συμπλήρωση θα τα βρείτε εδώ)'
_________________________________________________________________________________________________________

26/03/2018

Διευκρινίσεις στο πλαίσιο της με Α.Π. ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 442/15-03-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης της ΕΣΔΥ με τον
γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων

_________________________________________________________________________________________________________

15/03/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Συμμόρφωσης της Ε.Σ.Δ.Υ. με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων - ΕΕ2016/679

Αρ. Πρωτ.οικ. 442/15-03-2018
ΑΔΑ: ΩΦΟΤΟΡΕΕ-Ι0Υ
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 18PROC002810257
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών: 30/03/2018 και ώρα 12.00

Τεύχος διακήρυξης  (εδώ)
Πρώτη σελίδα ΤΕΥΔ
(εδώ)

__________________________________________________________________________________________________________
14/03/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων συνεργασίας
με σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του έργου «Local Alliance
for Intergration (LION - 776213)»


Αρ.Πρωτ.: 432/14-03-2018

ΑΔΑ : 6Ρ91ΟΡΕΕ-ΣΨ8
AΔΑΜ: 18PROC002801131

Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων : 24/03/2018    Αίτηση - Σύνοψη στοιχείων βιογραφικού "(τα αρχεία προς συμπλήρωση, θα τα βρείτε εδώ)"

__________________________________________________________________________________________________________________

25/01/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων συνεργασίας
με σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του έργου «Local Alliance
for Intergration (LION - 776213)»

Αρ.Πρωτ. 105/25-01-2018
ΑΔΑ:
6Β6ΖΟΠΕΕ-905

Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων : 09/02/2018
Αίτηση - Σύνοψη στοιχείων βιογραφικού  
(τα αρχεία προς συμπλήρωση, θα τα βρείτε εδώ)

___________________________________________________________________________________________________________________

24/01/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Εργαστηριακών - Αναλωσίμων
στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΔΥ - ΚΕΕΛΠΝΟ, ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ AIDS
Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ (2017 - 2018)»


Αρ. Πρωτ.οικ
. 101/24-01-2018
ΑΔΑ: ΩΖΥΛΟΡΕΕ-ΤΝΜ, 61ΩΚΟΡΕΕ-Ω1Ψ
ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 18REQ002579212
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 18PROC002580930

Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 08/02/2017 και ώρα 12:00


Το τεύχος της διακήρυξης μπορείτε να το βρείτε
εδώ


__________________________________________________________________________________________________________________
2017 

06/06/2017

 

Αρ. Πρωτ.οικ. 1126/06-06-2017
ΑΔΑ: Ω29ΩΟΡΕΕ-75Ο
ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 17PROC006303212
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   : 17PROC006303358
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 22/06/2017 και ώρα 14.30

Το τεύχος της διακήρυξης μπορείτε να το βρείτε
εδώ

8/04/2017
 
Αρ.Πρωτ.οικ. 823/ 18-04-2017
ΑΔΑ: 71ΞΣΟΡΕΕ-ΟΜ0
ΑΔΑΜ: 17PROC006075094
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 03/05/2017 και ώρα 12:00


22/03/2017
Αρ.Πρωτ.οικ. 571/ 22-03-2017
ΑΔΑ: 7ΤΖΣΟΡΕΕ-ΣΩΑ
ΑΔΑΜ: 17PROC005957317
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 06/04/2017 και ώρα 12:0029-12-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης των οργάνων εξοπλισμού του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μηνιγγίτιδας (ΕΚΑΜ), στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του ΕΚΑΜ από την εταιρεία Pfizer Ελλάς Α.Ε.
Αρ.Πρωτ. 2780/29-12-2016
ΑΔΑ: ΩΣΨΩΟΡΕΕ-ΥΒ7
ΑΔΑΜ: 16PROC005656953
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 13/01/2017 και ώρα 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

31/10/2016
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο “CARE: Common Actions for REfugees and other migrants’ health” ΚΩΔ. 833, (WP7) με αντικείμενο την εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών, πολιτισμικής διαμεσολάβησης και ψυχικής υγείας, σε στελέχη υπηρεσιών υγείας, αστυνομικών, λιμενικών, πολιτιστικών διαμεσολαβητών, για την φροντίδα μεταναστών και προσφύγων και την προσαρμογή στα ελληνικά του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού, σας ενημερώνουμε ότι θα γίνουν αποδεκτά όλα τα βιογραφικά που έχουν υποβληθεί τόσο στην ιστοσελίδα www.esdy-cvs.gr όσο και με e-mail

28/09/2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Σο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο CARE: Common Actions for REfugees and other migrants’ health ΚΩΔ. 833, (WP7) με αντικείμενο την εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών, πολιτισμικής διαμεσολάβησης και ψυχικής υγείας, σε στελέχη υπηρεσιών υγείας, αστυνομικών, λιμενικών, πολιτιστικών διαμεσολαβητών, για την φροντίδα μεταναστών και προσφύγων και την προσαρμογή στα ελληνικά του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού, σας ενημερώνουμε ότι ο ψυχολόγος (και οι άλλοι επαγγελματίες που αναφέρονται στην προκήρυξη) θα παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στο πλαίσιο 4 διήμερων σεμιναρίων, με βάση ήδη έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό - το οποίο θα πρέπει να προσαρμόσουν στα Ελληνικά. Κάθε εκπαιδευτής αναμένεται να καλύψει περίπου 2-4 ώρες, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο (κάποια αντικείμενα, ίσως χρειαστούν περισσότερες ώρες).
Τα τέσσερα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στη Χίο (1), στην Αθήνα (1) και σε 2 περιοχές της Β. Ελλάδος, οι οποίες, στη φάση αυτή δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.
Επίσης, δεν έχουν καθοριστει ακόμη οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των Σεμιναρίων. Σε κάθε περίπτωση το πρώτο από αυτά, (στη Χίο) δεν θα γίνει νωρίτερα από τις 20/10/2016. Όλοι οι εκπαιδευτές θα έχουν επαρκή χρονο προετοιμασίας.
Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής στους τόπους των Σεμιναρίων (εκτός Αθήνας) θα καλυφθούν ξεχωριστά από το πρόγραμμα CARE.


Λόγω τεχνικού προβλήματος παρακαλούμε να καταθέσετε τα βιoγραφικά με e-mail που αφορούν την πρόσκληση :


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μια (1) θέση ψυχολόγου, δύο (2) θέσεις κοινωνιολόγων και δύο (2) θέσεις ιατρών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο “CARE: Common Actions for REfugees and other migrants’ health” ΚΩΔ. 833, (WP7) με αντικείμενο την εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών, πολιτισμικής διαμεσολάβησης και ψυχικής υγείας, σε στελέχη υπηρεσιών υγείας, αστυνομικών, λιμενικών, πολιτιστικών διαμεσολαβητών, για την φροντίδα μεταναστών και προσφύγων και την προσαρμογή στα ελληνικά του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού
Αρ.Πρωτ. 1594/16-09-2016
ΑΔΑ :6ΒΧΕΟΡΕΕ-ΗΧΠ
ΑΔΑΜ: 16PROC005093414

στο e-mail: elke@esdy.edu.gr

Σας ενημερώνουμε ότι θα αξιολογηθούν μόνο τα βιογραφικά που θα κατατεθούν με e-mail16-09-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μια (1) θέση ψυχολόγου, δύο (2) θέσεις κοινωνιολόγων και δύο (2) θέσεις ιατρών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο “CARE: Common Actions for REfugees and other migrants’ health” ΚΩΔ. 833, (WP7) με αντικείμενο την εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών, πολιτισμικής διαμεσολάβησης και ψυχικής υγείας, σε στελέχη υπηρεσιών υγείας, αστυνομικών, λιμενικών, πολιτιστικών διαμεσολαβητών, για την φροντίδα μεταναστών και προσφύγων και την προσαρμογή στα ελληνικά του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού
Αρ.Πρωτ. 1594/16-09-2016
ΑΔΑ :6ΒΧΕΟΡΕΕ-ΗΧΠ
ΑΔΑΜ: 16PROC005093414
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 30/09/2016 και ώρα 12:00

27-07-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ειδικών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τις ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μηνιγγίτιδας (ΕΚΑΜ), στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με κωδικό ΕΛΚΕ 812 και τίτλο «whole genome sequencing (WGS) analysis of the molecular diversity of Non-Groupable (NG) meningococcal carrier isolates and estimation of the potential 4CMenB coverage over a panel of carrier serogroup B isolates in Greece», συνολικού προϋπολογισμού οχτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι οχτώ ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (8.128,89€ ).
Αρ.Πρωτ. 1417/27-07-2016
ΑΔΑ: ΨΠ0ΙΟΡΕΕ-Ε59 
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 10/08/2016 και ώρα 15:00

22-02-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή μια θέση Βιολόγου – Βιοχημικού (κωδικός θέσης ΤΜ1) «Κολυμβητήρια 2014» με αντικείμενο την εκτέλεση μικροβιολογικών δοκιμών σε δείγματα ύδατος με κωδικό ΕΛΚΕ 0759, συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενιά ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (5.399,67€) .
Αρ.Πρωτ. 157/22-02-2016
ΑΔΑ: 7Σ60ΟΡΕΕ-ΔΘΞ
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 07/03/2016 και ώρα 12:00

01-12-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών αλληλούχησης γενετικού υλικού μικροοργανισμών (DNA sequencing) για τις ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μηνιγγίτιδας (ΕΚΑΜ) στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. & Ε.Σ.Δ.Υ. και το Ερευνητικό έργο που προκύπτει από αυτή με κωδικό ΕΛΚΕ 0787, συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (4.428,00 € με ΦΠΑ).
Αρ.Πρωτ. 2295/30-11-2015
ΑΔΑ: Ω4Σ4ΟΡΕΕ-0ΣΥ
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 15/12/2015 και ώρα 12:00

08-10-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ειδικών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τις ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μηνιγγίτιδας (ΕΚΑΜ), στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του ΕΚΑΜ από τη εταιρεία Novartis Hellas ΑΕΒΕ και το Ερευνητικό έργο με κωδικό ΕΛΚΕ 812 και τίτλο «whole genome sequencing (WGS) analysis of the molecular diversity of Non-Groupable (NG) meningococcal carrier isolates and estimation of the potential 4CMenB coverage over a panel of carrier serogroup B isolates in Greece», συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτών (7.411,80€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (9.116,51€ με ΦΠΑ).
Αρ.Πρωτ. 1841/08-10-2015
ΑΔΑ: 6ΛΤΨΟΡΕΕ-3Ι8
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 23/10/2015 και ώρα 12:00

22-09-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια Αναλωσίμων Πλαστικών, Αναλωσίμων Αντιδραστηρίων - Αναλωσίμων Αντιδραστηρίων για mesothelim, για το Εργαστήριο Επαγγελματικής - Βιομηχανικής Υγιεινής της Ε.Σ.Δ.Υ. για την προμήθεια αναλωσίμων πλαστικών / αναλωσίμων αντιδραστηρίων / αναλωσίμων αντιδραστηρίων για mesothelim, στο πλαίσιο του Υποέργου «Διενέργεια Παρέμβασης της πολύ πρώιμης Διάγνωσης Μεσοθηλιώματος», με Α/Α 1 της Πράξης «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» και Κωδ. ΟΠΣ 376613 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους συνολικού προϋπολογισμού 19.060€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 23.443,80 €).
Αρ.Πρωτ. 1705/22-09-2015
ΑΔΑ: Ω5ΔΟΟΡΕΕ-ΚΙΝ
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 07/10/2015 και ώρα 12:00

22-09-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια Μικροεξοπλισμού για το Εργαστήριο Επαγγελματικής - Βιομηχανικής Υγιεινής της Ε.Σ.Δ.Υ. στο πλαίσιο του Υποέργου «Διενέργεια Παρέμβασης της πολύ πρώιμης Διάγνωσης Μεσοθηλιώματος», με Α/Α 1 της Πράξης «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» και Κωδ. ΟΠΣ 376613 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, συνολικού προϋπολογισμού 17.090€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 21.020,70 €).
Αρ.Πρωτ. 1704/22-09-2015
ΑΔΑ: 65Φ9ΟΡΕΕ-15Α
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 07/10/2015 και ώρα 12:00

22-09-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων συνεργασίας με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου «Διενέργεια Παρέμβασης της πολύ πρώιμης Διάγνωσης Μεσοθηλιώματος», με Α/Α 1 της Πράξης «Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών» και Κωδ. ΟΠΣ 376613 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
Αρ.Πρωτ. 1703/22-09-2015
ΑΔΑ: 7Π44ΟΡΕΕ-Γ0Β
Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2015

31-07-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙA», με Α/Α 1 της Πράξης «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» και Κωδ. ΟΠΣ 375539 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Αρ.Πρωτ. 1503/31-07-2015
ΑΔΑ: 6ΧΒΦΟΡΕΕ-2ΔΜ
Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07/09/2015

23-06-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών υπηρεσιών διακρίβωσης των οργάνων εξοπλισμού του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μηνιγγίτιδας (ΕΚΑΜ), στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του ΕΚΑΜ από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και το Ερευνητικό κέντρο που προκύπτει από αυτή.
Αρ.Πρωτ. 1239/23-06-2015
ΑΔΑ: ΩΛ29ΟΡΕΕ-Ζ1Θ
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 08/07/2015 και ώρα 12:00

22-05-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙA», με Α/Α 1 της Πράξης «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» και Κωδ. ΟΠΣ 375539 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Αρ.Πρωτ. 1021/21-05-2015
ΑΔΑ: 7Δ2ΦΟΡΕΕ-ΔΡΩ
Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05/06/2015
ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής αιτήσεων 20/06/2015

11-05-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Επιστημονικούς συνεργάτες του τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, για συνεργασία σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά προγράμματα που μπορεί να προκύψουν, στους τομείς της Δημόσιας Υγείας και της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.(Κωδικός Θέσης: ΤΚΟΙΝ1).
Αρ.Πρωτ. 919/11-05-2015
18-12-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Μία (1) θέση βιολόγου, βιοχημικού ή αντίστοιχου επιστήμονα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ποιοτικός έλεγχος κολυμβητηρίων» με αντικείμενο την εκτέλεση μικροβιολογικών δοκιμών σε δείγματα ύδατος (Κωδικός Θέσης: ΤΜ 1).
Αρ.Πρωτ. 3004/18-12-2014
ΑΔΑ: 7ΕΖΜΟΡΕΕ-5ΥΒ
Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05/01/2015

11-12-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΟΠΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΣΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΣΔΥ.
Αρ.Πρωτ. 2794/10-11-2014
ΑΔΑ: Ω0ΨΕΟΡΕΕ-ΖΑ8
Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 27/12/2014

08-12-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Μία (1) θέση Μοριακού Βιολόγου (ΜΒΜΘ_1), Δύο (2) θέσεις Βιολόγου (ΒΛΜΘ_2), Μία (1) θέση Βιοχημικού (ΒΧΜΘ_3) στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου που προκύπτει από την Προγραμματική Σύμβαση Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Ε.Σ.Δ.Υ., με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Αρ.Πρωτ. 2867/08-12-2014
ΑΔΑ: 728ΨΟΡΕΕ-ΜΙ7
Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων  24/12/2014

19-11-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης DNA μικροοργανισμών για τις ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλμονελλών-Σιγκελλών (ΕΚΑΣΣ),του Εργαστήριου Μικροβιακής Αντοχής και του εργαστηρίου Λεγιωνέλλας, του ΚΕΔΥ στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. & Ε.Σ.Δ.Υ.
Αρ.Πρωτ. 2790/19-11-2014
ΑΔΑ: Ψ9Ρ2ΟΡΕΕ-ΥΘΒ
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 04/12/2014 και ώρα 12 π.μ

07-11-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για μία θέση Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (κωδικός θέσης _ΚΑΑ1), στο πλαίσιο του Έργου που προκύπτει από την Προγραμματική Σύμβαση Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Ε.Σ.Δ.Υ., με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Αναφοράς AIDS του Τομέα Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής, Ε.Σ.Δ.Υ.
Αρ.Πρωτ. 2701/07-11-2014
ΑΔΑ: ΨΚΤΓΟΡΕΕ-ΩΞ8
Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 24/11/2014

30-10-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για θέση Συνεργάτη διοικητικής υποστήριξης, (κωδικός θέσης Α_1) στο πλαίσιο του Έργου που προκύπτει από την Προγραμματική Σύμβαση Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Ε.Σ.Δ.Υ., με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας του Τομέα Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής, Ε.Σ.Δ.Υ.
Αρ.Πρωτ. 2641/30-10-2014
ΑΔΑ: ΩΟ5ΕΟΡΕΕ-Φ7Χ
Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 14/11/2014

17-10-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια Ειδικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλμονελλών-Σιγκελλών (ΕΚΑΣΣ),του Εργαστήριου Μικροβιακής Αντοχής το ΚΕΔΥ και του εργαστηρίου Λεγιωνέλλας.
Αρ.Πρωτ. 2586/17-10-2014
ΑΔΑ: Ω73ΦΟΡΕΕ-ΣΛ7
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 03/11/2014 και ώρα 12 π.μ

05-09-2014
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το έργο με τίτλο: "e-Master:Σχεδιασμός ανάπτυξη, υλοποίηση προτύπου συστήματος μεταπτυχιακών σπουδών και μέριμνας αποφόιτων της ΕΣΔΥ" που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια των Ε.Π "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ", "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ", "ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ", "ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ", "ΑΤΤΙΚΗ".
Αρ.Πρωτ. 2311/05-09-2014
ΑΔΑ: ΩΒ0ΘΟΡΕΕ-Υ4Ζ
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 15/10/2014 και ώρα 12 π.μ

26-06-2014
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το υποέργο: «Οργάνωση Ενεργειών Διαβούλευσης και Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της πράξης «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» με κωδ. ΟΠΣ 375539 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Αρ.Πρωτ. 1758/25-06-2014
ΑΔΑ: 646ΘΟΡΕΕ-97Κ
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 11/07/2014 και ώρα 12 π.μ

24-06-2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την κάλυψη μιας θέσης Μοριακού Βιολόγου & μιας θέσης Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας.
Αρ.Πρωτ. 1756/24-06-2014
ΑΔΑ: Ω6ΣΥΟΡΕΕ-ΨΔ3
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 11/07/2014

02-06-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια, εγκατάσταση και ετήσιο τακτικό περιοδικό έλεγχο και συντήρηση (service) για διάστημα τριών ετών, ενός πλήρους συστήματος Real Time PCR, για το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας -Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονέλας (ΕΚΑΣΣ-ΕΣΥ) στην Βάρη Αττική.
Αρ.Πρωτ. 1519/02-06-2014
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΟΡΕΕ-ΖΞΞ
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 18/06/2014 και ώρα 12:00

28-05-2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2010, 2011, 2012, 2013 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Αρ.Πρωτ. 1305/14-05-2014
ΑΔΑ: ΒΙΦΣΟΡΕΕ-8ΡΗ
O.E
ΑΔΑ: ΒΙΙΩΟΡΕΕ-6ΤΚ
O.E
ΑΔΑ: ΒΙΙ6ΟΡΕΕ-ΡΘΤ
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 30/05/2014 και ώρα 12:00

27-05-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών και αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του Προγράμματος Ελέγχου των κολυμβητηρίων.
Αρ.Πρωτ. 1403/26-05-2014
ΑΔΑ: ΒΙΙΩΟΡΕΕ-ΣΜΔ
Ημ. λήξης υποβολής προσφορών 11/06/2014 και ώρα 12:00

21-03-2014
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: Αγορά Εργαστηριακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού/Λογισμικού Η/Υ αναφορικά με το Β΄Τμήμα Αγορά εξοπλισμού/Λογισμικού Η/Υ.
Αρ.Πρωτ. 868/21-03-2014
ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΡΕΕ-3ΛΤ
Ημ. λήξης 24/04/2014

19-03-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας για μία (1) θέση Εξωτερικού Συνεργάτη βιολόγου, βιοχημικού ή αντίστοιχου επιστήμονα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ποιοτικός έλεγχος κολυμβητηρίων» με αντικείμενο την εκτέλεση μικροβιολογικών δοκιμών σε δείγματα ύδατος (Κωδικός Θέσης: Ε1).
Αρ.Πρωτ. 836/19-03-2014
ΑΔΑ: ΒΙΞΟΟΡΕΕ-Φ50
Ημ. λήξης 03/04/2014 12:00 μ.μ.

04-02-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο πλαίσιο του Υποέργου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙA», με Α/Α 1 της Πράξης «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων
επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» και Κωδ. ΟΠΣ 375539

Αρ.Πρωτ. 304/04-02-2014
ΑΔΑ: ΒΙΡ2ΟΡΕΕ-5ΦΕ
Ημ. λήξης 20/02/2014

16-01-2014
Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη διεξαγωγή Επιδημιολογικής Μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων» στο πλαίσιο της πράξης: «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών»
Αρ.Πρωτ. 50/15-01-2014
ΑΔΑ: ΒΙΨ4ΟΡΕΕ-Θ1Θ

16-01-2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <<ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ>>
Αρ.Πρωτ. 43/14-01-2014
ΑΔΑ: ΒΙΨ4ΟΡΕΕ-ΧΜ3

11-12-2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΡΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΓΚΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.850,00 € , μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ (ποσό με ΦΠΑ 4.735,50 €).
Αρ.Πρωτ. 2947/11-12-2013
ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΡΕΕ-53Π
Ημ. λήξης 30/12/2013

03-12-2013
Διευκρινιστικες απαντησεις σχετικά με το αναλυτικό τεύχος Διακύρηξης του διεθνους ανοιχτου διαγωνισμού με Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ-ΕΛΚΕ: 2593/7-11-2013 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης μικτής μορφής» που υλοποιείται στο πλαίσιο πράξης με κωδικό ΟΠΣ 2963533
Αρ. Πρωτ. 2839/03-12-2013

25-10-2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"  ΜΕ Α/Α 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΦΥ -ΜΕΤΑΛΛΑ" ΚΑΙ ΚΩΔ ΟΠΣ: 375539
Αρ.Πρωτ. 2487/24-10-2013
ΑΔΑ: ΒΛΛ3ΟΡΕΕ-2Ο5
Ημ. λήξης 11/11/2013

25-10-2013
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης μικτής μορφής» που υλοποιείται στο πλαίσιο πράξης με κωδικό ΟΠΣ 296353 και τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΑ & ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Αρ.Πρωτ. 2475/24-10-2013
ΑΔΑ: ΒΛΛ3ΟΡΕΕ-ΘΛ4
ΑΔΑΜ:13PROC001685546
Ημ. λήξης 10/12/2013

30-08-2013
Ακύρωση Διενέργειας Ανοικτου Διεθνούς Διαγωνισμού:
Σε συνέχεια της από 14/08/2013 επιστολής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" με Αρ. Πρωτ. 2343/14-08-2013, σύμφωνα με την οποία απεντάσσεται η Πράξη με κωδικό ΟΠΣ: 349244 και τίτλο "ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ DRGs ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", σας ενημερώνουμε ότι ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η διενέργεια του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο "ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ DRGs. Υπηρεσίες Εξωτερικού Συμβούλου" με Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 1911/16-07-2013, ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΡΕΕ-ΠΣ4, ΑΔΑΜ: 13PROC001552878 και Ημ. Λήξης 23/09/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩ8ΟΡΕΕ-ΞΘ1

23-07-2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Μηχανισμός εφαρμογής των Ελληνικών DRGs. Υπηρεσίες Εξωτερικού Συμβούλου με κριτήριο ανάθεσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο πλαίσιο της πράξης: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ DRGs ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αρ.Πρωτ. 1911/16-07-2013
ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΡΕΕ-ΠΣ4
ΑΔΑΜ: 13PROC001552878
Ημ. λήξης 23/09/2013

19-07-2013
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ.: 1228 -30/4/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για Υποβολή Προτάσεων για τη θέση με Κωδ. Α1

Αρ.Πρωτ. 1945/19-07-2013
ΑΔΑ: ΒΛ43ΟΡΕΕ-5ΒΕ
Ημ. λήξης 05/08/2013

18-07-2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη διεξαγωγή Επιδημιολογικής Μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων» στο πλαίσιο της πράξης: «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών»
Αρ.Πρωτ. 1922/17-07-2013
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡΕΕ-ΜΤ9
ΑΔΑΜ: 13PROC001554514
Ημ. λήξης 13/09/2013

04-06-2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στην υποβολή πρότασης συνεργασίας με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 7 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ» της πράξης με τίτλο: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 7 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Αρ. Πρωτ. 1422/30-05-2013
ΑΔΑ:ΒΕΖΕΟΡΕΕ-ΘΤΝ
Ημ. Λήξης: 19/06/2013

29-05-2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Μεμβράνων Διήθησης για τις ανάγκες λειτουργίας του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας
Αρ. Πρωτ. 1409/29-05-2013
ΑΔΑ:ΒΕΧΒΟΡΕΕ-Φ8Ω
Ημ. Λήξης: 13/06/2013

14-05-2013
Διεύκρίνησεις για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Παραγωγή και Διάχυση Ενημερωτικού Υλικού - Ενέργειες Δημοσιότητας» του υποέργου 3 στο πλαίσιο του έργου : «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» ΚΩΔ MIS 370508 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης» (Αρ. Πρωτ. 1234/30-04-2013,
ΑΔΑ:ΒΕ56ΟΡΕΕ-577, Ημ. Λήξης: 15/05/2013)

13-05-2013
Διεύκρίνηση για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Παραγωγή και Διάχυση Ενημερωτικού Υλικού - Ενέργειες Δημοσιότητας» του υποέργου 3 στο πλαίσιο του έργου : «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» ΚΩΔ MIS 370508 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης»  (Αρ. Πρωτ. 1234/30-04-2013,
ΑΔΑ:ΒΕ56ΟΡΕΕ-577, Ημ. Λήξης: 15/05/2013)
Αρ. Πρωτ. 1234/30-04-2013
ΑΔΑ:ΒΕ56ΟΡΕΕ-577
Ημ. Λήξης: 15/05/2013

30-04-2013
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Παραγωγή και Διάχυση Ενημερωτικού Υλικού - Ενέργειες Δημοσιότητας» του υποέργου 3 στο πλαίσιο του έργου : «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» ΚΩΔ MIS 370508 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης»
Αρ. Πρωτ. 1234/30-04-2013
ΑΔΑ:ΒΕ56ΟΡΕΕ-577
Ημ. Λήξης: 15/05/2013

30-04-2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», της Πράξης «Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών»
Αρ. Πρωτ. 1228/30-04-2013
ΑΔΑ:ΒΕ56ΟΡΕΕ-Ε72
Ημ. Λήξης: 17/05/2013

30-04-2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης συνεργασίας με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» στον «’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για το Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης».
Αρ. Πρωτ. 1229/30-04-2013
ΑΔΑ:ΒΕ56ΟΡΕΕ-ΓΝ5
Ημ. Λήξης: 15/05/2013

07-03-13
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 2978/1-11-2012 & 3368/14-12-2012 & 3668/28-12-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τις θέσεις ειδικών επιστημόνων με κωδ Α1-Α3 στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» στον «’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για το Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης».
Αρ. Πρωτ. 800/07-03-2013
ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΡΕΕ-ΨΤ7

07-03-13
Επαναπροκήρυξη της 2688/2-10-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη θέση ειδικού επιστήμονα / εξειδικευμένου στελέχους με κωδ. Θέσης Α1, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» στον «’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για το Υποέργο 1 «Ενέργειες Επιστημονικού Σχεδιασμού και Επιστημονικής Εποπτείας του Έργου»
Αρ. Πρωτ.: 799/7-3-2013
ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΡΕΕ-94Θ

07-03-13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη θέση ειδικού επιστημόνα με κωδ Α1στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» στον «’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για το Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης».
Αρ. Πρωτ.: 798/06-03
ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΡΕΕ-ΔΒΖ

06-03-13
Επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης 2765/2-10-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη θέση ειδικού επιστήμονα / εξειδικευμένου στελέχους με κωδ. θέσης Ε3, στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο «Ενέργειες εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης» της πράξης με τίτλο: Πρόγραμμα για τον Έλεγχο της Καπνιστικής Συνήθειας στην Ελλάδα» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Αρ. Πρωτ.: 782/06-03
ΑΔΑ: ΒΕΔΦΟΡΕΕ-ΕΨΔ

16-01-2013
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το υποέργο 4 «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του έργου «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ :
Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (ΚΩΔ MIS 370508 Επιχειρησιακό πρόγραμμα : Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – ’ξονας Προτεραιότητας 14 Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στο Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της
Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους).

Αρ. Πρωτ. 99/15-1-2013
ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡΕΕ-ΠΒΥ

03-01-2013
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Νο 2.5.στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» στον «’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για το Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης».
ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡΕΕ-Φ5Χ
Αρ. Πρωτ. 3595/21-12
Ημ. Λήξης 13/01/2012

03-01-2013
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Νο 2.4.στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» στον «’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για το Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης».
ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡΕΕ-Ω77
Αρ. Πρωτ. 3368/21-12
Ημ. Λήξης 13/01/2012

03-01-2013
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2978/01-11-12 για Υποβολή Προτάσεων Νο 2.6.στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» στον «’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για το Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης».
ΑΔΑ: B4ΜΦΟΡΕΕ-Θ6Ξ
Αρ. Πρωτ. 3668/28-12
Ημ. Λήξης 13/01/2013.

03-01-2013
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2956/29-10-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡΕΕ-ΖΟΩ
Αρ. Πρωτ. 3596/21-12-2012
Ημ. Λήξης: 13/01/2013

28-12-12
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2978/01-11-12 για Υποβολή Προτάσεων Νο 2.6.στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» στον «’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για το Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης».
ΑΔΑ: B4ΜΦΟΡΕΕ-Θ6Ξ
Αρ. Πρωτ. 3668/28-12
Ημ. Λήξης 13/01/2013.
 
24-12-12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Νο 2.5.στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» στον «’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για το Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης».
ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡΕΕ-Φ5Χ
Αρ. Πρωτ. 3595/21-12
Ημ. Λήξης 09/01/2012

24-12-12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Νο 2.4.στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» στον «’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για το Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης».
ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡΕΕ-Ω77
Αρ. Πρωτ. 3368/21-12
Ημ. Λήξης 09/01/2012

24-12-12
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2956/29-10-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡΕΕ-ΖΟΩ
Αρ. Πρωτ. 3596/21-12-2012
Λήξη: 09/01/2013

24-12-12
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για τον «Προτυποποιημένο Φάκελο Ασθενή» του υποέργου 1 : Ενέργειες Επιστημονικού Σχεδιασμού και Επιστημονικής Εποπτείας το οποίο εντάσσεται στο έργο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» ΚΩΔ MIS 370508 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης» Επιχειρησιακό πρόγραμμα : Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – ’ξονας Προτεραιότητας 14 Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στο Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους .Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη:
ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡΕΕ-ΩΕΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3593/21-12
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ : 09/01/2013

20-11-12
Τίτλος : Αρ.Πρωτ. 2770/02-10-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Προμήθεια Αναλωσίμων – Αντιδραστηρίων& Χημικών – Βιοχημικών ΚΙΤ – Θρεπτικών Υλικών – Προϊόντων Μοριακής Βιολογίας-Παγίων Αναλωσίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας» στο πλαίσιο της «Προγραμματικής Σύμβασης Στρατηγικής Συνεργασίας ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΣΔΥ» με στόχο την Ερευνητική, Τεχνολογική και Εργαστηριακή υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας.
Ημερομηνία λήξης: 27-11-2012

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της από 2/10/2012 (Αρ. Πρ: Ε.Λ.Κ.Ε.οικ.:2770) Διακήρυξης ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «προμήθεια Αναλωσίμων – Αντιδραστηρίων& Χημικών – Βιοχημικών ΚΙΤ – Θρεπτικών Υλικών – Προϊόντων Μοριακής Βιολογίας-Παγίων Αναλωσίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας» στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Στρατηγικής Συνεργασίας ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.-Ε.Σ.Δ.Υ.».


01-11-12
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συνεργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» “στον ’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου” που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” για το Υποέργο 1 «Ενέργειες Επιστημονικού Σχεδιασμού και Επιστημονικής Εποπτείας του έργου ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1.3
ΑΔΑ: Β425ΟΡΕΕ-ΒΘ2
Ημ. λήξης 16/11/2012

01-11-12
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συνεργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» “στον ’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου” που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” για το Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2.3
ΑΔΑ: Β425ΟΡΕΕ-69Κ
Ημ. λήξης 16/11/2012

29-10-12
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1999/13-7-2012 Θέση Α3
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων της πράξης «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους

Ημ. Λήξης : 14/11/2012
ΑΔΑ: Β433ΟΡΕΕ-ΒΣ0
Αρ. Πρωτ.: 2954/29-10

29-1012
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2600/31-8-2012 Θέση Α2
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων της πράξης «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους
Ημ. Λήξης : 14/11/2012

ΑΔΑ: Β433ΟΡΕΕ-ΡΜΙ
Αρ. Πρωτ.: 2956/29-10

04-10-12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο «Ενέργειες εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης» της πράξης με τίτλο: Πρόγραμμα για τον Έλεγχο της Καπνιστικής Συνήθειας στην Ελλάδα» που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
ΛΗΞΗ : 19/10/2012
ΑΔΑ: Β4Τ8ΟΡΕΕ-7ΥΩ

04-10-12
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Προμήθεια Αναλωσίμων – Αντιδραστηρίων& Χημικών – Βιοχημικών ΚΙΤ – Θρεπτικών Υλικών – Προϊόντων Μοριακής Βιολογίας-Παγίων Αναλωσίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας» στο πλαίσιο της «Προγραμματικής Σύμβασης Στρατηγικής Συνεργασίας ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΣΔΥ» με στόχο την Ερευνητική, Τεχνολογική και Εργαστηριακή υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας.
Ημ. λήξης 27/11/2012
ΑΔΑ: Β4Τ8ΟΡΕΕ-ΡΒΕ
Αρ.Πρωτ. 2770/02-10-2012

02-10-12
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1932/12-7-2012 Θέση Α6
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων της πράξης «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους

Ημ. Λήξης : 17/10/2012
ΑΔΑ: Β4ΤΝΟΡΕΕ-ΥΑΓ
Αρ. Πρωτ.: 2688/18-9 

11-09-12
Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο:
«Προμήθεια Αναλωσίμων – Αντιδραστηρίων& Χημικών – Βιοχημικών ΚΙΤ – Θρεπτικών Υλικών – Προϊόντων Μοριακής Βιολογίας-Παγίων Αναλωσίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας»


στο πλαίσιο : «Προγραμματικής Σύμβασης Στρατηγικής Συνεργασίας ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΣΔΥ»

Έντυπο Υποβολής Προτάσεων-Παρατηρήσεων

Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης:
21-09-2012


31-08-12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων της πράξης «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους
Ημ. Λήξης : 15/09/2012
ΑΔΑ: Β4ΓΜΟΡΕΕ-ΟΩΘ

21-08-12
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συνεργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» “στον ’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου” που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” για το Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης».
Ημερομηνία λήξεως: 04/09/2012
ΑΔΑ: Β4ΓΙΟΡΕΕ-2ΥΑ
 
21-08-12
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συνεργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» “στον ’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου” που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” για το Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης».
Ημερομηνία λήξεως: 04/09/2012
ΑΔΑ: Β4ΓΙΟΡΕΕ-ΟΓΔ

03-08-12
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ» στο πλαίσιο του έργου «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» ΚΩΔ MIS 370508 «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επιμόρφωσης» Επιχειρησιακό πρόγραμμα : Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – ’ξονας Προτεραιότητας 14 Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στο Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
ΑΔΑ:  Β4ΓΟΟΡΕΕ-9ΚΔ

13-07-12
Ορθή επανακοινοποίηση:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων της πράξης «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Ημερομηνία λήξεως: 02-08-2012
ΑΔΑ: Β41ΚΟΡΕΕ-6ΦΞ

12-07-12
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων στο έργο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» “στον ’ξονα Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου” που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013.
Ημερομηνία λήξεως: 27-07-2012
ΑΔΑ: Β41ΚΟΡΕΕ-ΘΛΕ

18-05-12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για το έργο «Σχεδιασμός βελτιστοποίησης κλιματισμού των χώρων εκπαίδευσης της ΕΣΔΥ» προϋπολογισμού 5.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4.(Γ) της Υ.Α. 2/6711/Α0024/29-9-2000
ΑΔΑ: Β49ΤΟΡΕΕ-9ΔΞ

10-04-12
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Έκδοση Δελτίου Στατιστικών Υγείας» στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
ΑΔΑ: Β4ΩΓΟΡΕΕ-ΣΓΙ

05-04-12
26-03-12
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο «Ενέργειες Εξωτερικού Συμβούλου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: Πρόγραμμα για τον Έλεγχο της Καπνιστικής Συνήθειας στην Ελλάδα»

ΑΔΑ: Β4ΒΠΟΡΕΕ-ΤΕΤ

12-03-12
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης της ΕΣΔΥ για την περίοδο 2010-2015. Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα»
ΑΔΑ: Β44ΘΟΡΕΕ-9ΕΗ
 
31-01-12
Προκήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας», ύψους 35.362,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου: «Επιστημονικός σχεδιασμός –Συντονισμός και υποστήριξη ΥΥΚΑ & ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος»

31-01-12
4η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Επιστημονικός σχεδιασμός – Συντονισμός και υποστήριξη ΥΥΚΑ & ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος», που εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Ημερομηνία λήξεως πρόσκλησης :εως και 15-2-2012
 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΑΔΑ: ΒΟΧΡΟΡΕΕ-ΚΦΥ

15-12-11
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
ΑΔΑ: 45ΨΟΟΡΕΕ-ΠΚΛ

21-10-11
ΑΔΑ: 45ΟΛΟΡΕΕ-ΤΗΓ
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Ημερομηνία λήξεως: 05-11-2011
 
21-10-11
ΑΔΑ: 45ΟΛΟΡΕΕ-ΥΑΚ
Προκήρυξη Δύο (2) θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών και δύο (2) θέσεων Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Ημερομηνία λήξεως: 05-11-2011

30-09-2011
Προκήρυξη μιας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη στο πλαίσια του υποέργου «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013). και ειδικότερα στο Πακέτο Εργασίας 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός – Διασφάλιση Ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών» (Π1) και στο Πακέτο Εργασίας 3 (Π3) Επιστημονικές εκθέσεις και αναφορές .
Ημερομηνία λήξεως: 15-10-2011

29-09-2011
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συμβούλου στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής εικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Ημερομηνία λήξεως: 14-10-2011

14-09-2011
ΑΔΑ: 4Α86ΟΡΕΕ-ΩΜΠ
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Διοικητικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου που προκύπτει από την Προγραμματική Σύμβαση Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Ε.Σ.Δ.Υ., με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) Κρήτης.
Ημερομηνία λήξεως: 29-09-2011

14-09-2011
ΑΔΑ: 4Α86ΟΡΕΕ-45Γ
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ιατρού Βιοπαθολόγου στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου που προκύπτει από την Προγραμματική Σύμβαση Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Ε.Σ.Δ.Υ., με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) Θεσσαλίας.
Ημερομηνία λήξεως: 29-09-2011

01-09-2011
ΑΔΑ: 4ΑΧΑΟΡΕΕ-ΡΙΘ
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Ημερομηνία λήξεως: 15-09-2011
 
02-08-2011
ΑΔΑ: 4Α5ΝΟΡΕΕ-0ΓΕ
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Ημερομηνία λήξεως: 01-09-2011

13-07-2011
3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Επιστημονικός σχεδιασμός – Συντονισμός και υποστήριξη ΥΥΚΑ & ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος», που εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Ημερομηνία λήξεως: 28-07-2011

06-07-2011
Προκήρυξη δύο (2) θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Ημερομηνία λήξεως: 20-07-2011

16-06-2011
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Μηχανισμός Υποστήριξης Μεταρρυθμίσεων στην Υγεία 2011», που εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Ημερομηνία λήξεως: 30-06-2011

15-06-2011
Παροχή διευκρινήσεων για την από 3/6/2011 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια θρεπτικών υποστρωμάτων – αντιδραστηρίων, για τις ανάγκες λειτουργίας του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας
 
09-06-2011
ΑΔΑ: 4Α3ΨΟΡΕΕ-5
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Επιστημονικός σχεδιασμός – Συντονισμός και υποστήριξη ΥΥΚΑ & ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος», που εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Ημερομηνία λήξεως: 24-6-2011

03-06-2011
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την προμήθεια θρεπτικών υποστρωμάτων - αντιδραστηρίων για τις ανάγκες λειτουργίας του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Στρατηγικής Συνεργασίας ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΣΔΥ.

13-05-2011
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση Πλήρους Συστήματος Real Time PCR για τοv Toμέα Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων της Εθνικής  Σχολής Δημόσιας Υγείας.

18-04-2011
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.
Ημερομηνία λήξεως: 29-04-2011

07-04-2011
ΑΔΑ: 4ΑΓΡΟΡΕΕ-Ι
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) προκηρύσσει δύο θέσεις επιστημονικών συνεργατών, με δυνατότητα έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» της Πράξης «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» (Θεματικός ’ξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Ημερομηνία λήξεως: 22-04-2011

29-03-11
ΑΔΑ: 4Α1ΖΟΡΕΕ-Ζ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για πρόσληψη ενός (1) Ιατρού με ειδίκευση στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή τη Δημόσια Υγεία

Ημερομηνία λήξεως: 12-04-2011
 
03-03-11
ΑΔΑ: 4Α1ΨΟΡΕΕ-Τ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο Επιστημονικός σχεδιασμός – Συντονισμός και υποστήριξη ΥΥΚΑ & ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος», που εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013
Ημερομηνία λήξεως: 18-03-2011

31-01-11
ΑΔΑ: 4ΑΡΩΟΡΕΕ-7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία λήξεως: ΑΝΟΙΚΤΗ

24-01-11
ΑΔΑ: 4Α98ΟΡΕΕ-Ν
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση Πλήρους Συστήματος Real Time PCR για το Κέντρο Αναφοράς για τη γρίπη στο Π.Ε.Δ.Υ. Κρήτης.

24-01-11
ΑΔΑ: 4Α9ΑΟΡΕΕ-Ω
Απόφαση της προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ για την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για το υποέργο 5 «Σύστημα παραγωγής δεικτών αξιολόγησης αποδοτικότητας νοσοκομείων» στο πλαίσιο της πράξης: «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007- 2013 Θεματικός άξονας Προτεραιότητας 5 (5.1, 5.2, 5.3) ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ Κατηγορία Παρέμβασης 3 ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, στην μειοδότρια εταιρεία TELENAVIS HELLAS Α.Ε.

24-01-11
ΑΔΑ: 4Α9ΑΟΡΕΕ-Ε
Απόφαση της προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ για την απόρριψη της ένστασης του εργαστήριου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, επί προχείρου διαγωνισμού.

20-01-11
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1&2
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης της ΕΣΔΥ για την περίοδο 2010-2015. Καθορισμός αναγκαίων θεσμικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα»
Αριθμ. Διακήρυξης ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ Οικ.: 1423/1-11-2010


05-01-11
ΑΔΑ: 4Α9ΗΟΡΕΕ-2
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το έργο με τίτλο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

09-12-10
ΑΔΑ: 4ΙΦ2ΟΡΕΕ-5
Προκύρυξη πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού σύμβουλου για την παραγωγή έργου με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ»

09-12-10
ΑΔΑ: 4ΙΦ2ΟΡΕΕ-Α
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παραγωγή έργου με τίτλο: «ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

09-12-10
ΑΔΑ: 4ΙΦ2ΟΡΕΕ-0
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

09-12-10
ΑΔΑ: 4ΙΦ2ΟΡΕΕ-Ψ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. οικ.1804/02-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

02-12-10
ΑΔΑ: 4ΙΦΦΟΡΕΕ-Ξ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

25-11-10
ΑΔΑ: 4Ι0ΡΟΡΕΕ-Η
ΑΔΑ: 4ΙΗ3ΟΡΕΕ-Π

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»