Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Σύσταση Επιτροπής

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ)

Η ηθική αξιολόγηση των ερευνητικών προγραμμάτων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και οι επιστήμονες συχνά πιστεύουν ότι η ηθική αξιολόγηση συνιστά εμπόδιο στην έρευνα, στην πραγματικότητα λειτουργεί εποικοδομητικά και συμπληρωματικά. Η εξέταση των ηθικών ζητημάτων που εγείρονται στην επιστημονική έρευνα ήδη από τη στιγμή του σχεδιασμού ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου, βελτιώνει την ποιότητα της έρευνας, διασφαλίζει την συνταγματική ελευθερία της ερευνητικής δραστηριότητας και απαντά στις ανησυχίες της κοινής γνώμης αναφορικά με θέματα όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η σωματική και ψυχική ακεραιότητα των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα, η προστασία του ιδιωτικού βίου και των προσωπικών δεδομένων κ.ά. Οι αντίστοιχες Επιτροπές αξιολογούν συνήθως ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών προτάσεων που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε ανθρώπους, συλλογή, αποθήκευση και πιθανή μελλοντική χρήση βιολογικών δειγμάτων καθώς και σχετικών προσωπικών δεδομένων.
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αναγκαιότητας ηθικής αξιολόγησης της έρευνας που διενεργείται σε αυτή, έχοντας υπ’οψιν τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1233/1981 (ΦΕΚ 306 Α΄), την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α΄) όπως αυτός τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2517/97 (ΦΕΚ 160 Α΄) και την απόφαση 286/2.11.2010 της Συνεδρίασης του Συμβουλίου των Καθηγητών της ΕΣΔΥ προχώρησε στη Σύσταση της Επιτροπής Βιοηθικής και Ερευνητικής Δεοντολογίας της ΕΣΔΥ.


 
 

Σύνθεση Επιτροπής


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»