Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Κώδικας Δεοντολογίας Έρευνας

Η έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, ατομική και συλλογική, προάγει την επιστημονική γνώση, την εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλει στην εφαρμογή επιστημονικών δεδομένων. Διεξάγεται δε ελεύθερα, σύμφωνα με τους κανόνες ορθής πρακτικής του παρόντος Κώδικα και κάθε άλλου κανόνα που εγγυάται την προστασία των ανθρωπίνων όντων, την αποφυγή παραπτωμάτων και την τήρηση των βασικών αρχών που διέπουν τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας.

Ο Κώδικας εφαρμόζεται σε κάθε έρευνα που περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε ασθενείς ή υγιείς εθελοντές, συλλογή ή χρήση αποθηκευμένου βιολογικού υλικού και προσωπικών δεδομένων, σε επιδημιολογικές έρευνες, σε έρευνες στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας συμπεριφορικών κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων καθώς και σε έρευνες που διεξάγονται σε ζώα.

Οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία, τους διεθνείς κανόνες που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες ή από αποφάσεις διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η χώρα μας. καθώς και τους αναγνωρισμένους στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία επαγγελματικούς ή δεοντολογικούς κανόνες. Οφείλουν επίσης να συμμορφώνονται με τα Παραρτήματα του παρόντος Κώδικα.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι διαθέσιμος εδώ              

 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»