Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Ιστορικό

Ο Τομέας  Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας ιδρύθηκε ως Έδρα Αρχών Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας το 1981  και άρχισε να λειτουργεί το 1984, με Διευθυντή τον Καθηγητή Κύριο Τζέφρεϋ Λέβετ.

Από το Μάιο 2009 Διευθυντής του Τομέα  είναι ο Καθηγητής Κύριος Νικόλαος Μανιαδάκης.

Στόχοι του Τομέα

Ο Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας (ΔΟΥΥ) είναι ένας από τους Ακαδημαϊκούς τομείς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) και επικεντρώνεται στις παρακάτω δραστηριότητες:
I. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ
II. Επιστημονική έρευνα
III. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με:
     • Την υποστήριξη της δημόσιας υγείας και της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
     • Την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και την ποιότητα υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας
     • Τις εναλλακτικές μεθόδους παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, και
     • Τις πολιτικές της Υγείας και Πρόνοιας και της Υγείας σε άλλες Πολιτικές
     • Την λογιστική και χρηματοοικονομική διοίκηση στις υπηρεσίες υγείας
Ο Τομέας ΔΟΥΥ συνεργάζεται με τους άλλους τομείς της ΕΣΔΥ και τονίζει την εφαρμογή της αρχής της διεπιστημονικότητας.
Κάθε ακαδημαϊκό έτος προστίθεται κάποια καινοτομία στα μαθήματα. Ο Τομέας παρέχει τεκμηριωμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας σε αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα όπως το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, Εξωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς επίσης και σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας και χώρες της αλλοδαπής και ειδικά στα Βαλκάνια.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Ο Τομέας ΔΟΥΥ ξεκίνησε και επόπτευε επί πολλών χρόνων το πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό πεδίο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και συνεισφέρει σε συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς Τομείς στη παροχή ολοκληρωμένης και υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους επιστήμονες της Δημόσιας Υγείας και του τομέα των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.
Στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων παρέχει:
• Βασικά και ειδικά μαθήματα στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.
• Εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ανώτατα στελέχη των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας.
• Πιστοποιητικά ειδικών σπουδών σε διάφορα αντικείμενα υψηλού ενδιαφέροντος.
• Πιστοποιητικό Κατεύθυνσης στη “Διοίκηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας“.

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τομέα έχει μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση και προσφέρει μαθήματα σε αντικείμενα όπως:
• Αρχές Διοίκησης και Στρατηγικής Υπηρεσιών Υγείας
• Οργάνωση Συστημάτων Υγείας και Πολιτική Υγείας
• Μάρκετινκ Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας
• Διοίκηση Λειτουργιών και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας
• Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
• Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Ηγεσία στις Υπηρεσίες Υγείας
• Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης
• Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας


Ερευνητική Δραστηριότητα

Ο Τομέας ΔΟΥΥ παρουσιάζει έντονη ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, ενώ η επιστημονική έρευνα υποστηρίζεται διοικητικά από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Ο Τομέας εκπονεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και ενσωματώνει σύγχρονες μεθοδολογίες, πρότυπα μέτρησης, ανάλυσης και αξιολόγησης και έχει αναπτύξει μια σειρά μελετών και δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.
Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες κατηγορίες ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα:
• Επιτελική ή τεχνική υποστήριξη σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης προγραμμάτων οργάνωσης και αναδιοργάνωσης δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών.
• Οργάνωση, αναδιοργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας όλων των βαθμίδων.
• Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών και διοίκηση προγραμμάτων και έργων.
• Έλεγχος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μέσα από εξειδικευμένες πειραματικές τεχνικές (πρόγραμμα προσομοίωσης και μοντελοποίησης μονάδων Υγείας) σε συνεργασία με Ιατρικές εξωτερικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.
• Αξιολόγηση επάρκειας και ποιότητας παρερχομένων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας και σχεδιασμός ολοκληρωμένων δικτύων και σύγχρονων μεθοδολογικών εφαρμογών.


Εκδόσεις

Ο Τομέας έχει μια πλούσια συγγραφική δραστηριότητα. Με αποτελεσματική συνεργασία με τους άλλους Τομείς της Σχολής, έχει εκδώσει βιβλία, δημοσιεύσεις και πρακτικά συνεδρίων που αφορούν στον ευρύτερο χώρο της Δημόσιας Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Στα πλαίσια της επί πολλών ετών εποπτείας του μεταπτυχιακού προγράμματος διοίκησης υπηρεσιών υγείας, συντηρείται αρχείο με εκπαιδευτικές σημειώσεις, μελέτες – περίπτωσης και εξειδικευμένα άρθρα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Διεθνής Συνεργασία

Η ΕΣΔΥ συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό Σχολών Δημόσιας Υγείας και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στην Ευρώπη και στην ΗΠΑ. Είναι μέλος:
• της Ένωσης Σχολών Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Περιοχής (ASPHER),
• της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διοίκησης Υγείας (EHMA),
• του Διεθνούς Οργανισμού Ερευνητικών Κέντρων Υπηρεσιών Υγείας και Συστημάτων Υγείας (FICOSSER),
• της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προγραμμάτων Σπουδών στις Υπηρεσίες Υγείας (EAPHSS),
• της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημόσιας Υγείας (EUPHA).
Ο Τομέας έχει ενεργό συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και με πολλές Βαλκανικές χώρες στα πλαίσια διαφόρων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων (ΙNTERREG, PHARE, RHINE).


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»