Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Μαθήματα

 
Το μάθημα "Επαγγελματική Υγεία" αποτελεί μάθημα επιλογής:
 

 •  

Β' Εξαμήνου για το μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα δημόσιας υγείας και των δύο κατευθύνσεων,

 •

Β΄ Εξαμήνου του τμήματος ΕΣΔΥ-ΤΕΙ και 

 •

Β΄ Ετους για τα Διετή Μεταπτυχιακά Προγράμματα. 
   
  Οι εισηγήσεις του μαθήματος αναφέρονται σε γενικές ενότητες που αναδεικνύουν βασικές έννοιες όπως αυτές του εργατικού ατυχήματος και των επαγγελματικών παθήσεων. Η θεωρητική προσέγγιση των επιμέρους ενοτήτων εμπλουτίζεται κατά περίπτωση (ανάλογα με το μεταπτυχιακό τμήμα) με παρουσίαση και συζήτηση περιπτώσεων, με μετρήσεις παραγόντων και με ασκήσεις επί χάρτου.
Ο στόχος του μαθήματος είναι η γνωστική ικανότητα των σπουδαστών σε θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας και η εκπαίδευσή τους στην εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου. Επίσης σκοπός του μαθήματος είναι η κριτική ικανότητα των σπουδαστών σε άρθρα, αναφορές και δημοσιεύσεις που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια. Με βάση αυτή την προσέγγιση επιχειρείται η επεξήγηση εννοιών όπως αυτές του επαγγελματικού κινδύνου και της επικινδυνότητας παραγόντων στο χώρο εργασίας, αλλά και η παρουσίαση νέων πεδίων στην ασφάλεια και την υγεία όπως η προαγωγή υγείας στο χώρο εργασίας, οι «καλές πρακτικές» και τα εργαλεία ή μοντέλα προσομοίωσης που εφαρμόζονται διεθνώς.
Ο κεντρικός κορμός των εισηγήσεων αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα.
   
   
  ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
   
  Εισαγωγή
Ιστορική αναδρομή επαγγελματικής υγείας-Βασικές αρχές-Ορισμός επαγγελματικού κινδύνου-Ευρωπαική & Ελληνική νομοθεσία
  Οργάνωση εργασίας
Χρόνοι και ρυθμοί εργασίας-Βάρδιες εργασίας-Εργασία σε δυσμενείς συνθήκες-Εργασιακό στρες-Προυποθέσεις καλής οργάνωσης
 
  Επαγγελματικές παθήσεις
Ορισμός-Ισχύουσα νομοθεσία-Προυποθέσεις τεκμηρίωσης –Επαγγελματικές παθήσεις- Επαγγελματικός καρκίνος
  Εργατικό ατύχημα
Ορισμοί-Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου-Πρόληψη-Νομοθεσία
   
   Ειδικές ομάδες εργαζομένων
   
  Φυσικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας
Αερισμός-Μικροκλίμα-Φωτισμός.-Ρύπανση εργασιακού χώρου και παθήσεις σχετικές με τους συγκεκριμένους παράγοντες-Οριακές τιμές-Πρόληψη
  Φυσικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας
Ακτινοβολία-Θόρυβος-Δονήσεις.-Ρύπανση εργασιακού χώρου και παθήσεις σχετικές με τους συγκεκριμένους παράγοντες-Οριακές τιμές-Πρόληψη
  Χημικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας
Μέταλλα-Σκόνες-Αμιαντος.-Ρύπανση εργασιακού χώρου και παθήσεις σχετικές με τους συγκεκριμένους παράγοντες-Οριακές τιμές-Πρόληψη
  Χημικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας Διαλύτες-Αέρια- -Ρύπανση εργασιακού χώρου και παθήσεις σχετικές με τους συγκεκριμένους παράγοντες-Οριακές τιμές-Πρόληψη
 
  Επαγγελματική επιδημιολογία
Βασικά στοιχεία επαγγελματικής επιδημιολογίας-Συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων
Σχεδιασμός επιδημιολογικής μελέτης
  Προαγωγή Υγείας στο χώρο Εργασίας
Μελέτη και σχεδιασμός « καλών πρακτικών »
 
  Βιολογική παρακολούθηση εργαζομένων
Επαγγελματικές παθήσεις σχετικές με τους παράγοντες αυτούς-Επαγγέλματα υγείας
 
  Αρχές εργονομίας
Βασικές αρχές εργονομίας-Υπηρεσίες γραφείων
Μελέτη και σχεδιασμός θέσης εργασίας-Πρακτικές εφαρμογές
  Ασφάλεια εργασίας
Βασικές αρχές-Σήμανση χώρων- Επείγοντα περιστατικά στο χώρο εργασίας- Μέτρα ατομικής προστασίας 
   
 
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   
Προτεινόμενη ελληνική βιβλιογραφία
   
 1 Σημειώσεις Τομέα Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής (2008), Αθήνα
 2 Ζημάλης Ε. (2002) Ιατρική της Εργασίας και του Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Τιτάν, β΄ έκδοση, Αθήνα
 
 3 Βαλαβανίδης Α, Βελονάκης Εμμ. (1997) Επαγγελματικός Καρκίνος, ΙΥΑΣΕ, Αθήνα
 
 4 Βαλαβανίδης Α. (1995) Χημικοί Παράγοντες στο Εργασιακό Περιβάλλον, Εκδοση Σύγχρονα Θέματα, Αθήνα
 5 Χατζής Χ. και συν. (1995) Πρόληψη Επαγγελματικών Ασθενειών & Ατυχημάτων στη Γεωργία-Κτηνοτροφία-Αλιεία, ΙΠΠ & ΕΙ, Αθήνα
 6 Επιτροπή Ευρωπαικών Κοινοτήτων (1993) Ικανότητα Καρκινογένεσης-η τοξικολογία των χημικών ουσιών, Ε.Ι.Ε. Αθήνα
 7 Βελονάκης Εμμ. (1990) Υγεία και Εργασία-Ιατρική της Εργασίας, Αθήνα
 8  Αγγελής Α. (1973) Ιατρική της Εργασίας και Βιομηχανική Υγιεινή, Αθήνα
 9  Εκδόσεις του Υπουργείου Εργασίας (www.osh.gr)
 10  Εκδόσεις του ΕΛΙΝΥΑΕ (www.elinyae.gr)
 11  CD ROM Τομέα: Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Γιατρών Εργασίας
   
  Προτεινόμενη ξένη βιβλιογραφία
   
 1 International Labour Office (3rd and latest editions), Encyclopedia of Occupational Health and Safety, Geneva
 2 Zenz C. et al (1980 and latest editions) Developments in Occupational Medicine, Year Book Medical Publishers, Chicago-London
 3 Rom W. et al (1983 and latest editions) Environmental and Occupational Medicine Little Brown and Company, Boston
 4 Raffle PAB. et al (1985 and latest editions) Hunter’s Diseases of Occupations
 5 Εκδόσεις του European Agency for Safety and Health at Work (FACTS-FORUM)
   
Το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης της ειδικότητας ιατρικής εργασίας, διάρκειας ενός έτους, που έχει εγκριθεί από το ΚΕΣΥ περιλαμβάνει
   
  •  την θεωρητική διδασκαλία
  •  την εργαστηριακή εκπαίδευση
  •  την προετοιμασία της διπλωματικής εργασίας και
  •  τις επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους
   
Η θεωρητική διδασκαλία περιλαμβάνει 16 θεματικές ενότητες με συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα, ενώ η ειδική πρακτική άσκηση περιλαμβάνει :
ΩΡΛ – Ακοομετρία, Ακτινοδιαγνωστική ILO και σπιρομέτρηση, Patch tests, ορθοπεδική και τέλος, ΕΚΑΒ σε σύνολο 150 ωρών.
Στο πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης περιλαμβάνονται επίσης 80 ώρες για επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους καθώς και προετοιμασία σχετικής διπλωματικής εργασίας, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο πίνακα. 

 
Ενότητα Ώρες
ΚΕΣΥ
I.Εισαγωγή                                                                                                        15
IIa. Κοινωνιολογία της Εργασίας 10
IIb.Οικονομικά της Υγείας 10
III.Μετρολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου                                  80
IV. Γενική & ειδική παθολογία της Εργασίας 250
 V. Φυσιολογία της Εργασίας – Εργονομία  80
 VI. Επαγγελματική Τοξικολογία  40
 VII. Βιοστατιστική & επαγγελματική επιδημιολογία  35
 VIII. Ψυχολογία της Εργασίας  40
 IX. Ακτινοβολία – Ακτινοπροστασία  35
 X. Τεχνικές φυσικής, αναλυτικής χημείας & βιοχημείας  30
 XI.Μεθοδολογία πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου  45
XII. Διοίκηση & Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας – Δημόσια Υγεία
[προαγωγή υγείας]
 35
 XIII. Παροχή Α’ Βοηθειών  30
XIV. Νομοθεσία, ιατροδικαστική εκτίμηση – Ασφαλιστικά θέματα 45
XV. Περιβάλλον & ΙΕ 40
XVI. Ασφάλεια Εργασίας 25
Προετοιμασία διπλωματικής 120
Εργαστήριο βιομηχανικής υγιεινής 30
Workshop Επιδημιολογίας επαγγελματικών παθήσεων 15
Επισκέψεις εργασιακών χώρων 80
Ειδική πρακτική εκπαίδευση 205
ΣΥΝΟΛΟ 1295

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»